Kasvatustavoitteet

Kasvatustavoitteet

 

Montessoripedagogiikan keskeiset oppimis- ja kasvatustavoitteet

Montessoripedagogiikassa kaikki toiminta perustuu lapsen kehitystä ohjaavien herkkyyskausien ymmärtämiseen ja tukemiseen. Herkkyyskaudet kuuluvat erityisesti 0–6-vuotiaiden lasten kehitykseen, ne ovat ohimeneviä ja rajoittuvat jonkin tietyn ominaisuuden hankkimiseen. Herkkyyskausien aikana lapsi on erityisen vastaanottavainen tietyille ympäristön vaikutteille ja hänen on tällöin erittäin helppoa omaksua kyseiselle kaudelle ominaiset tiedot ja taidot (esim. kirjoittamaan ja lukemaan oppiminen).

Herkkyyskausien mukaan kehittyvä lapsi toteuttaa täten sisäistä opetussuunnitelmaansa valmistellussa ympäristössä tukenaan ohjaaja, muut lapset ja montessorimateriaali. Montessoriympäristön keskeisin tavoite onkin auttaa lasta ohjautumaan sisältä päin, sisäisten voimavarojensa mittaiseksi, itseään arvostavaksi, muita ihmisiä ja ympäristöä kunnioittavaksi rakentajaksi, joka sietää myös epäonnistumisia ja muuttaa tekemänsä virheet rakennusaineiksi uuden oppimiselle.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että lapsia ei keinotekoisesti eristetä iän mukaisiin ryhmiin. Montessoriryhmä on pienoismalli ulkopuolisesta yhteiskunnasta, jossa kaikenikäiset ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Eri-ikäisten lasten kanssakäyminen on antoisaa ja luontevaa, turhaa kilpailua syntyy vähän, isommat auttavat pienempiä ja pienemmät oppivat asioita seuraamalla isompien työskentelyä. Hajautetun ikäjakauman seurauksena syntyy aito ryhmäkoheesio, joka on turvallinen kasvuilmasto kaikille ryhmän jäsenille.

Aikuinen on montessoriympäristössä lapsen työn tukija. Yksi aikuisen keskeisimpiä tehtäviä on lasten havainnointi. Havainnoinnin avulla pyritään saamaan selville ne sisäiset lainalaisuudet, jotka kunkin lapsen toimintaa ohjaavat. Tätä kautta aikuinen voi parhaiten tukea jokaisen lapsen yksilöllistä kehitystä.