Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus

Montessoripedagogiikan toiminta-ajatus pohjautuu italialaisen lääkärin ja pedagogin Maria Montessorin (1870–1952) luomalle kasvatusnäkemykselle. Montessori asetti keskeisiksi kasvatustavoitteikseen lapsen omatoimisuuden, itsenäistymisen ja oppimismotivaation. Montessoripedagogiikka korostaa laaja-alaista, globaalia kasvatusnäkemystä ja sen kautta kehittyvää suvaitsevaisuutta ja oivaltavaa ymmärrystä.

Montessorikasvatus pyrkii aina lapsen kokonaisvaltaisen (fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, kognitiivisen ja emotionaalisen) kasvun tukemiseen. Tämän kokonaisvaltaisen kasvun kautta lapsi oppii toimimaan vastuuntuntoisena ja aktiivisena yhteisön jäsenenä, jolla on hyvä itsetunto ja avoimuus uusia haasteita kohtaan.

Montessoripedagogiikan motto ”auta minua tekemään itse” tarkoittaa, että lapsi on aktiivinen toimija ja aikuinen hänen taustatukensa ja auttajansa.

Montessoripedagogiikan oppimisympäristö

Lapsella on voimakas tarve oppia tuntemaan sekä itsensä että ympäristönsä. Tämän vuoksi lapsi pyrkii kehittämään älyllisiä toimintojaan, säätämään motoriikkaansa ja organisoimaan kokemusvarastoaan ympäristön antaman esimerkin mukaan.

Montessori uskoi, että lapsen persoonallisuus kehittyy oman, yksilöllisen pohjapiirustuksen mukaan Lapsella on ikään kuin oma sisäinen opetussuunnitelma ja hyvin tarkka sisäinen opettaja. Jotta lapsi voisi täysipainoisesti noudattaa sisäistä opetussuunnitelmaansa, hän tarvitsee oppimisympäristön, jossa se mahdollistuu ja jossa lasta autetaan tulemaan tietoiseksi omista voimavaroistaan. Montessoripedagogiikassa tätä ympäristöä kutsutaan valmistelluksi ympäristöksi. Tämä ympäristö on esteettinen ja tasapainoinen, lasten mittojen mukaan suunniteltu ympäristö, jossa kaikki tavarat ovat lasten ulottuvilla.

Montessoriympäristö sisältää Maria Montessorin kehittämää oppimateriaalia alle kouluikäisten lasten kaikkien kehitysvaiheiden tukemiseen. Näitä kehitysvaiheita nimitetään herkkyyskausiksi.

Montessori-leikkikoulumme ulkoiset puitteet

Leikkikoulumme sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Oulun Toppilassa, Terva-Toppilan kartanon pihapiirissä. Leikkikoulussamme työskentelee 27 lasta neljän montessoriohjaajan avustuksella. Lasten ikäjakauma on 2,5–6 vuotta ja he muodostavat yhden ryhmän. Leikkikoulumme toimii myös harjoittelupaikkana varhaiskasvatusta opiskeleville opiskelijoille.

Vehmas, luonnonmukainen pihapiiri sekä kartanoa ympäröivät niityt, purot ja metsiköt tarjoavat ihanteelliset puitteet lasten ulkoilulle ja tutkimusretkille. Sisätilat käsittävät kolme suurehkoa työhuonetta, erillisen lukunurkkauksen, suuren keittiön ja saniteettitiloja. Montessorimateriaali on ryhmitelty huoneisiin aihepiireittäin.

Montessoriympäristössä vallitsee vapauden ja vastuun tasapaino. Lapsi on vapaa liikkumaan ja valitsemaan puuhansa, toisaalta hänellä on vastuu tekemisistään. Toisten lasten työrauhaa tulee kunnioittaa ja tavarat huolehditaan käytön jälkeen aina paikoilleen.